נפגשים כל יום רביעי בשעה 13:00 במלון ביי וויו BayView, חיפה
Meeting every Wednesday on 13:00 at BayView HOTEL, Haifa

01/12/2010 - מפגש ערב: ערב חנוכה וטקס הדלקת שמונת נרות החנוכה בסימן זכויות האדם

כתב וערך: יורם קנטר
צילומים: יורם נאומן

באווירה  חגיגית, סביב שולחנות
ערוכים מזנון עשיר במיטב יצירות השף של  המלון,התכנסו חברי המועדון על בני/בנות הלוויה, ילדים ונכדים, לחגוג את אירוע הדלקת הנרות לחנוכה. על כל שולחן עמדו חנוכייות רבות  אולם בשל בעיות בטיחות אש הודלקו כולן  במרוכז ליד החנוכייה הגדולה שבה בוצע טכס הדלקת הנרות.

הנשיא דן פסלר פתח וברך את כל הנוכחים-גברים נשים וטף על שבאו לחגוג בצוותא,  ברכה מיוחדת נשלחה לשלמה ומיכל פלדהמר שדאגו ליין על כל שולחן, לרגל הולדת נכדם החדש. הנשיא הסביר שהפעם הדלקת נרות החנוכה תהיה לפי  נוסח בית שמאי לפיו מדליקין את כל שמונת הנרות ביום בראשון, בניגוד לנוסח בית הלל שם מדליקין נר אחד ביום הראשון ובכל יום נוסף לו נר עד ליום השמיני וכך כל יום ויום האור הולך וגובר.

הנשיא ציין שהפעם יודלקו כל הנרות בנוסח בית שמאי, כלומר כל שמונת נרות החנוכה ביחד, וזאת בניגוד לנוסח בית הילל  של הדלקת נר ראשון ביוםן הראשון, והוספת נר בכל יום ויום עד לשמונה, ובכך האור הולך ומתגבר  מיום ליום.

את החלק האומנותי של הערב תרמה להקת הג'אז של בית הספר השש שנתי לאומניות- רעות, אותה הציג ערן דובובי. וכך הנעימו : עידו בגיטרה בס, בר בגיטרה החשמלית,דור בטרומבון, רז בסקסופון ועינב בקולה הערב בביצועי ג'אז שלא היו מביישים  להקות ג'אז מקצועיות.

הדלקת נרות החנוכה- בסימן זכויות אדם וחרותו.

המדליק הפותח- הנשיא המכהן  דני פסלר, הדליק את ה"שמש" שבחנוכיה הגדולה, נר המסמל את ההבנה. כל עוד הנר דולק אפשר לתקן . מעשה ברבי ישראל מסלנט שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי התשובה, וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה. נכנס רבי ישראל, וראה מתקן נעלים יושב ליד נר דועך, ומכה בחיפזון בפטישו על הנעל. שאלו רבי ישראל: "מה לך כי נחפזת, ר' יהודי?" ענה אותו הסנדלר: "רבי, הרי כל עוד הנר דולק -אפשר עוד לתקן!" יצא רבי ישראל לרחוב וקרא: "יהודים! שימעו אחים יהודים! כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!" (מתוך: 'אור הגנוז' - מעשיות חסידים שאסף מרטין בובר)

הנר הראשון – הודלק על ידי ערן דובובי, יו"ר אפיק המועדון. הנר הראשון של חנוכה, הוקדש למכבים הגיבורים אז והיום, שהעזו לחלום ולפעול למען ריבונות יהודית בארץ ישראל . לאחר שלושת הברכות המסורתיות להדלקת הנרות, סיים בפסוקים: הנרות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על ידי כוהניך הקדושים .וכל שמונת ימי החנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד, כדי להדרות ולהלל לשמך הגדול על ניסיך ועל נפלאותך ועל ישועתך.

הנר השני הדליקה חברתנו נאוה וילבך, סגנית מזכיר הכבוד. הנר השני של חנוכה הוקדש לזכות היסוד הבסיסית בתורת ישראל והיסוד למגילת זכויות האדם – הזכות לחיים וביטחון. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם , אשר יצר את האדם :בצלמו, בצלם דמות תבניתו, זכר ונקב בראם ויברך אותם ויקרא את שמם אדם. ללמדנו שכל נפש היא כעולם מלא וכל נשמה היא נר אלוקי, מקור אחד לכולנו , אל אחד בראנו. אין  פרצופים דומים זה לזה, ואין דעותינו דומות זו לזו, וכל אחת ואחד נבראו בחותמו . ברוך אתה ה', יוצר האדם. 

הנר השלישי הודלק על ידי נ"ל שלמה אסיף  המכהן השנה כמתאם ההנהלה. הנר השלישי של חנוכה הוקדש לזכות היסוד המכוננת בסיפורו של העם היהודי ושל כל משפחת העמים החופשיים- הזכות לחירות.

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים "- אין לך שיא של הכרה היסטורית מרומם מזה, ואין לך התמזגות של יחיד וכלל ­ברחבי כדור העולם ובעמקי הדורות - גדולה מאשר בצו פדגוגי עתיק זה. איני יודע  יצירה ספרותית יותר מחנכת לתיעוב העבדות ולאהבת החירות כסיפור השעבוד ויציאת מצרים . ואינני יודע ש ם זיכרון עתיק שכולו מופנה לקראת העתיד ,שכולו סמל להווה ולעתידנו כ"זכר ליציאת מצרים. איזה יצר חירות עמוק טבוע בלב עם שיכול היה באביב ימיו ליצור יצירה גאונית כזאת ולמסור אותה מדור לדור" .(מדברי ברל כצנלסון) --ברוך אתה ה' החונן חירות בלב כל אדם!

הנר הרביעי הודלק על ידי אריה ברגמן, יו"ר אפיק שירותי הקהילה. הנר הרביעי של חנוכה הוקדש לזכותו של כל אדם ליהנות מעמל כפיו ולהיות
בעל רכוש מתוקף זכות עבר או עבודה - הזכות לקניין;ירדה תורה לסוף מחשבת האדם ואפילו מודעת היא, ליצרו הרע, שטבעו של אדם נוטה להרבות בקניין ולדאוג לנכסיו , עד כדי כך שאפילו אם נדר והקדיש חלק מממנו לצורכי ציבור, יש לו אפשרות לחזור בו (עפ"י הרמב"ם). אך יחד עם זאת עלינו לזכור את דברי ישעיהו הנביא: "הלא פרוס לרעב לחמך ולעניים מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם" (ישעיהו נח,ז). ברוך אתה הי העושה ודואג לכל צרכינו.

את הנר החמישי הדליק נחום לדר, יו"ר אפיק שירותי המועדון והנשיא  הנבחר לעוד שנתיים. הנר חמישי הודלק לכבוד הזכות לשוויון, המאפשרת לכל אדם להיות שווה בערכו בחברה ולפני האלוהים; "ויברא אלוהים את-האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו". (בראשית א' כ"ז) . 

לפני 40 שנה נשא מרטין לותר קינג את נאומו ההיסטורי שטבע בלב משפחות העמים החופשיים את מהות השוויון - "... יש לי חלום שיום אחד תקום אומה זאת ותגשים את המשמעות האמיתית של סיסמתה: "אנו רואים אמיתות אלה כמובנות מאליהן: שכל בני האדם נבראו שווים" -  " ברוך אתה ה' יוצר האדם בצלמו".

את הנר השישי הדליק הנשיא הנכנס של המועדון - צבי ענר. הנר השישי הוקדש לערכי הצדק והמשפט ולזכות האדם למשפט צדק והליך הונן; וכך נאמר בספר המשפט היהודי; ..." לא תעשו עוול במשפט לא תישא פני דל, לא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך   (ויקרא י"ט ט"ו) "כל אדם זכאי, מתוך שוויון גמור עם זולתו, למשפט הוגן של בית דין בלתי תלוי וללא משוא פנים בשעה שבאים לקבוע זכויותיו וחובותיו ולברר גל אשמה פלילית שהובאה נגדו". ---ברוך אתה ה' אוהב צדקה ומשפט !

הנר השביעי הודלק על ידי מזכיר הכבוד –אלי חכים. הנר השביעי הוקדש לזכותו של אדם באשר הוא, לכבוד;  "יהי כבוד תלמידיך חביבי עליך כשלך".. " ואיזהו המכובד? המכבד את הבריות" - ברוך אתה ה'' הנותן את הזכות לכבוד ואת החובה לכבד ! 

הנר השמיני והאחרון הודלק על ידי גזבר הכבוד של המועדון- דורון מאוטנר הנר השמיני הודלק והוקדש לכבודו של החיל השבוי נלעד שליט  להזכירנו שזו השנה החמישית שגלעד נאלץ לעבור את חג החנוכה בשבי ללא זכויות אדם בסיסיות: שוויון, חרות, הליך משפטי הונן וכבוד, ולזכות כל אותם אלו ברחבי העולם שזכויותיהם הטבעיות כבני אדם נשללות ונרמסות על ידי השלטון והחברה בקרבה הם חיים  מידי יום.

ברוך אתה ה המשיב בנים לגבולם ומחזיר כבוד לצלם האדם.- לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך, שכל המאבד נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא; וכל המקיים נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא.

חג חנוכה שמח המאיר את זכויות האדם!
2023 © כל הזכויות שמורות למועדון רוטרי חיפה
bullet